فارسی هفتم درس هفتم زندگی همین لحظه هاست

حجم فایل : 439.3 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 7
بنام خدا درس هفتم
زندگی همین لحظه هاست
فارسی هفتم نکات کلیدی متن:
-وقت طلاست: کنایه از این که وقت بسیار با ارزش است.
- با صرف وقت می توان طلا به دست آورد: با استفاده از وقت و به کاربردن آن
- به حیرت فرو رفت: شگفت زده شد.
- صاحبان قبور: مردگانی که در قبرها قرار داشتند.
- بر روی سنگ ها حک شده بود: کنده کاری شده بود. - یکی از بزرگان شهر را پیش خواند: فرا خواند، به نزد خود خواند، او را صدا زد
- قسمت اعظم عمر به غفلت سپری می شود: بیشتر عمر در بی خبری می گذرد.
- بر نامده و گذشته بنیاد مکن: بر آیند و گذشته عمر خود را بنا مکن بلکه بنای زندگی را بر حال بساز.
- حالی خوش باش و عمر بر باد مکن: اکنون شاد باش و عمر خود را تلف مکن.
+ عمر بر باد کردن کنایه از تلف کردن عمر است.
-ساعاتی که در مصاحبت دوستان می گذرد: همنشینی و همراهی. دانش های زبانی و ادبی
در بعضی از جمله های زبان فارسی، فعل جمله، انجام کاری را نشان نمی دهد بلکه به وسیلة آن حالتی را به نهاد نسبت می دهیم. به این فعل ها، فعل اسنادی می گوییم. « است » و « بود» و
« شد»، از جملة این افعال هستند. به جمله های زیر دقت کنید:
آتش سوزان است.
پدرم آشفته بود.
مردم شهر آرام شدند. تاریخ ادبیات
عباس اقبال آشتیانی: از محققان معاصر است که در زمینة تحقیقات ادبی و تاریخی، آثار با ارزشی از او به جا مانده است. « تاریخ مغول» و « وزرای سلاجقه» از جملة آثار اوست. پایان...